Prijímanie žiakov pre školský rok 2020/2021

v septembri :

v piatok 4., v pondelok 7. a v utorok 8.

v priestoroch koncertnej sály

od 14.00 - do 17.00.

 

Po tomto termíne je možné iba

v kancelárii školy - po predchádzajúcom dohovore času príchodu s dieťaťom -

 

na tel.č.: 0940 868 029 - volať medzi 10.00 a 12.00 hod.

 

alebo na e-mail: szus.zastupca.gaudia@gmail.com,

kde, prosím, uveďte aj svoj telef. kontakt.

Prihlášku a Čestné vyhlásenie - stiahnuté z našej stránky

- prosíme priniesť vopred vyplnené a podpísané.

 

 

Prijímame

deti od 6 rokov a mládež,

ktorí nenavštevujú súčasne inú ZUŠ

 

  do hudobného odboru:

husle, flauta, klavír, spev, gitara

- podľa kapacitných možností

a

do tanečného odboru.

* Tanečný odbor je možné navštevovať aj popri hudobnom odbore

         (2 odbory: jeden individuálny, jeden skupinový).

 

Ako sa k nám dostanete:

Sídlime v budove Strednej zdravotníckej školy

na Strečnianskej 20, 851 05 Bratislava.

zastávka Holíčska - bus: 68, 94, 99

zastávka Lúky II. (Tesco Petržalka) - bus: 93, 98, 99

zastávka Šintavská - bus: 92, 95

Naša Súkromná základná umelecká škola

patrí medzi mladšie umelecké školy v Bratislave - Petržalke. Pôsobí od školského roku 2010/2011 - v súčasnosti na Strečnianskej 20 v Bratislave-Petržalke. Hlavným poslaním školy je zasväcovať deti a mládež do tajomstiev hry na hudobné nástroje, do spevu a tanca. Na škole prevláda mladý kolektív pedagógov, ktorý s nadšením, mladistvým elánom a príťažlivým prístupom vedie deti a mládež k umeleckému rastu.

Hudobné besiedky, koncerty a tanečné vystúpenia prinášajú deťom zážitky a škole pocit zadosťučinenia z vynaloženej námahy. Radosť detí a spokojnosť rodičov sú našou prioritou. Preto pripravujeme nové projekty, metódy výuky a skvalitňujeme materiálne zázemie s nadšením pre dobré a spoločnosti prospešné dielo.

Školu môžu navštevovať deti a mládež od 6 rokov, ktorí súčasne nanavštevujú inú ZUŠ.

Žiak môže navštevovať jeden individuálny a jeden skupinový (u nás tanečný) odbor.

Radi Vás privítame a ujmeme sa umeleckého vzdelávania Vašich detí.

  

Prihlášku a Čestné vyhlásenie  je možné
vyplniť doma a priniesť na prijímacie skúšky.
 

PRIHLÁŠKA_2020_2021.pdf (70760)

ČESTNÉ VYHL-2020_2021.pdf (56698)

PRIHLÁŠKA_2020_2021.doc (20480)

ČESTNÉ VYHL-2020_2021.doc (15360)

Kontakt

Súkromná základná umelecká škola Strečnianska 20
851 05 Bratislava
szus.zastupca.gaudia@gmail.com
szus.gaudia@gmail.com
0940 868 029